بسته آموزشی تحلیل ترمودینامیک

ترمودینامیک همواره به عنوان یکی از شاخه های اصلی مهندسی انرژی و هوافضا شناخته شده است، بنابراین بی تردید تسط روی برآورد فنی و اقتصادی سیکل های ترمودینامیک که پایه و اساس صنعت تولید انرژی و موتور جت می باشند به عنوان یک مهارت ارزشمند برای مهندسین به حساب می آید، مضاف بر اینکه این شاخه از لحاظ فعالیت پژوهشی در کشور ما بسیار فعال بوده و متخصصین این حوزه می توانند از فرصت های شغلی پژوهشی نیز بهرهمند شوند. تیم کاپا آموزش بررسی و برآورد عملکرد سیکل های ترمودینامیک به وسیله نرم افزارهای Engineering Equation Solver و Cycle-Pad را به عنوان مهارت این شاخه ارائه می نماید.