مشاوره در طراحی سیستم های تجدیدپذیر

با افزایش روز افزون استفاده از منابع انرژی تجدیدشونده در سراسر دنیا این منابع انرژی بیش از پیش قابلیت اتکای خود را نشان می دهند. کشور پهناور ما نیز قابلیت به کارگیری انواع مختلف این منابع را در مناطق گوناگون خود دارا می باشد.

متخصصین تیم کاپا با سوابق عملی و پژوهشی در زمینه طراحی و شبیه سازی سیستم های انرژی تجدید پذیر و با در اختیار داشتن امکانات آزمایشگاهی و محاسباتی این قابلیت را دارا می باشند که زمان، هزینه و سایر منابع مورد نیاز برای رسیدن به طراحی های بهینه و اجرایی را کاهش دهند.

خدمات تیم کاپا در خصوص سیستم های انرژی تجدید پذیر به صورت زیر ارائه می شوند.

 • مطالعات امکانسنجی و انتخاب سایت برای نیروگاه بادی
 • طراحی ایرودینامیک روتور توربین بادی
 • طراحی ساختاری و سازه ای توربین بادی
 • انتخاب مواد متناسب برای روتور و سازه
 • تعیین بهترین حالت قرارگیری مجموعه توربین ها در سایت

 • مطالعات امکانسنجی و انتخاب سایت برای سیستم ها فوتو ولتاییک و دودکش خورشیدی
 • طراحی سازه دودکش خورشیدی متناسب با مشخصه های آب و هوایی محل
 • طراحی توربین متناسب با سازه در نظر گرفته شده برای دودکش خورشیدی
 • نعیین آرایه های بهینه جهت قرار دادن پانل های فوتوولتاییک
 • بهینه سازی ظرفیت و تعداد سایر اجزاء سیستم های خورشیدی از قبیل مبدل ها و باتری ها

 • مطالعات امکانسنجی و انتخاب محدوده برای نیروگاه بیوماس
 • بهینه سازی فرایند احتراق بیوماس
 • بررسی و بهینه سازی فرایند گازی سازی مجموعه مورد نظر
 • تعیین ظرفیت نیروگاه متناسب با شرایط منطقه ای
 • بهینه سازی فرآیند تولید انرژی جهت تجمیع با نیروگاه تولید پراکنده گازی

 • شبیه سازی عملکرد سد و سایر اجزای سیستم به همراه بهینه سازی آن ها
 • طراحی ماشین های آبی بهینه برای بطرف کردن نیاز های خاص
 • طراحی سیستم استحصال انرژی جزر و مد
 • شبیه سازی روتور ماشین های آبی جهت بررسی کاویتاسیون