کارگاه هوش مصنوعی و بهینه سازی بر اساس محاسبات نرم

بدون شک مدلسازی برخی پدیده های فیزیکی و بیان آن ها به صورت روابط تحلیلی و تجربی و همچنین بهینه سازی تحلیلی آن ها امری چالش برانگیز می باشد که امروزه متخصصین فعال در حوزه های پژوهشی و صنعتی با آن مواجه هستند. در این کارگاه ها روش های هوش مصنوعی و بهینه سازی با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری به شکلی ساده و بر اساس زبان های برنامه نویسی بیان می شوند و از آن ها در مسائل ملموس صنعتی و پژوهشی استفاده می گردد تا فراگیر قادر باشد این روش ها را در شرایط مشابه به کار بندد. مخاطبین این کارگاه دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، همچنین مهندسین فعال در بخش های صنعت می باشند چراکه بهینه سازی عنصر جدانشدنی علم مهندسی به حساب می آید.